Stori Fawr Dre-fach Felindre

Ardal Dre-fach Felindre - sef pentrefi Cwmhiraeth, Cwm-pen-graig, Dre-fach, Drefelin, Felindre, Penboyr ac Waungilwen - cartref yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol a ffatrioedd gwlân di-ri gynt, Clwb Pêl-droed Bargod Rangers, Neuadd y Ddraig Goch, Ysgol Penboyr, eglwysi St Llawddog a St Barnabas, capeli Bethel, Clos-y-graig, Pen-rhiw a Soar heb sôn am garnifalau blynyddol!

Dewch i bori’r wefan i weld hen luniau ohonynt dros y ganrif ddiwethaf a darllen amdanynt hefyd mewn hen ddogfennau ac adroddiadau.


Dre-fach Felindre district - the villages of Cwmhiraeth, Cwm-pen-graig, Dre-fach, Drefelin, Felindre, Penboyr and Waungilwen - home of the National Wool Museum and very many woollen mills years ago, Bargod Rangers Football Club, the Red Dragon Hall, Penboyr School, St Llawddog and St Barnabas churches, Bethel, Clos-y-graig, Pen-rhiw and Soar chapels and innumerable annual carnivals!

Come and browse the website to see old photographs over the past hundred years and read old documents and reports.

DYDD AGORED Stori Fawr Dre-fach Felindre

(I gofio am gyfraniad y diweddar Olive Campden)

Sadwrn Mehefin 29ain 11yb - 4yp
Yn Amgueddfa Wlan Cymru, Dre-fach Felindre

  • Arddangos cynnwys y wefan hanesyddol ar y sgrin
  • Arddangosfa o lyfrau am yr ardal a gan awduron lleol
  • Casgliad o ffeiliau a lluniau hanesion lleol ac adnoddau eraill
  • Byrddau arddangos, lluniau a gwybodaeth am Griffith Jones

11yb Agoriad Swyddogol gan Gadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin ac eitemau gan Blant Ysgol Penboyr. Cyflwyno gwobrau'r cystadlaethau.
11.30yb Crefftau i'r Plant - Nyddu a Gwehyddu
12.00 Cyflwyniad yn Saesneg gan Peter Stopp am Griffith Jones, Llanddowror.
1.30yp Sgwrs yn Gymraeg gan Eifion Davies ar "Gasgliad Towy Cole Jones".
2.30yp Sgwrs yn Gymraeg gan Peter Hughes Griffiths ar "Ddylanwad Teulu'r Lewisiaid" ar y Diwydiant Gwlan ac ar yr ardal.

Te a Choffi ar gael i bawb am ddim yn ystod y bore.
Noddir gan Robin Exton, Gwesty'r Hebog, Caerfyrddin
CROESO AGORED I BAWB

OPEN DAY Stori Fawr Dre-fach Felindre

(In remembrance of the contributions of the late Olive Campden)

Saturday June 29th 11am - 4pm
At the Welsh Wool Museum, Dre-fach Felindre

  • Display Stori Fawr website on the screen
  • An exhibition of books about the area and by local authors
  • A collection of local history files and photos and other resources
  • Display boards, pictures and information about Griffith Jones

11am Official Opening by the Chairman of Carmarthenshire County Council and items from Penboyr School Children. Presentation of the competition prizes.
11.30am Crafts for the Children - Spinning and Weaving
12.00 Presentation in English by Peter Stopp about Griffith Jones, Llanddowror.
1.30pm Talk in Welsh by Eifion Davies on 'Towy Cole Jones Collection'.
2.30pm Talk in Welsh by Peter Hughes Griffiths on 'The Influence of the Lewis Family on the Wool Industry and on the area'.

Tea and Coffee available to everyone for free during the morning
Sponsored by Robin Exton, The Falcon Hotel, Carmarthen
WELCOME OPEN TO ALL